phone icon 088 - 708 5876 Login medewerkers

Rechten en plichten patiënt

Wanneer u bij OCON bent opgenomen, vertrouwt u op de zorg van medisch specialisten, verpleegkundigen en andere hulpverleners. U heeft als patiënt rechten en plichten. En uiteraard heeft uw hulpverlener ook rechten en plichten. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten en die van de hulpverlener. Hieronder ziet u een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet bescherming persoonsgegevens (wbp). OCON volgt ten aanzien van rechten en plichten het beleid conform de ZGT.

RECHT OP INFORMATIE

U heeft recht op informatie. Uw hulpverlener vertelt u voor een behandeling of onderzoek precies wat er gaat gebeuren en waarom. Deze informatie heeft u nodig om te kunnen beslissen of u wel of niet instemt met de behandeling.

TOESTEMMINGSVEREISTE

De hulpverlener mag u alleen behandelen met uw toestemming. U bent dus degene die uiteindelijk beslist of u wel of niet wordt onderzocht en/of behandeld.RECHT OP INZAGE IN MEDISCH DOSSIERInzage of verstrekking kan worden aangevraagd door middel van het aanvraagformulier van ZGT. Het formulier dient u vervolgens naar de afdeling patiënteninformatie op te sturen via de post of per mail. Nadat wij het formulier van u hebben ontvangen en uw gegevens hebben opgezocht, nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak om de gevraagde gegevens te overhandigen.
Bij een aanvraag van medische gegevens van kinderen tussen 12 en 16 jaar, dienen zowel het kind als de ouder(s) het aanvraagformulier te ondertekenen. Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf de aanvraag indienen en ondertekenen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het aanvraagformulier. Indien u nog vragen heeft, kunt u op werkdagen contact opnemen met de afdeling patiënteninformatie:

• Locatie Almelo telefoonnummer: 088-708 3218
• Locatie Hengelo telefoonnummer: 088-708 5841

GEBRUIK VAN GEGEVENS VOOR KWALITEITSBEWAKING

OCON is wettelijk verplicht goede zorg te bieden. Patiëntgegevens kunnen worden gebruikt om onderzoek naar de kwaliteit van zorg te doen en om deze te verbeteren.

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Sinds 2011 werkt OCON met een elektronisch patiëntendossier (EPD).

We leggen al langere tijd een aantal patiëntengegevens digitaal vast. Dat zijn bijvoorbeeld laboratoriumuitslagen en röntgenbeelden. We streven ernaar om zo veel mogelijk gegevens elektronisch beschikbaar te hebben. Hiermee verbeteren we de patiëntenservice en de patiëntveiligheid.

WAT BETEKENT HET EPD VOOR U?

Met de invoering van het EPD verandert er uiteraard niets aan de zorgverlening. Ook uw rechten en plichten blijven hetzelfde. Dat geldt ook voor de geheimhoudingsplicht van de ziekenhuismedewerkers. Het elektronisch patiëntendossier van OCON is overigens niet hetzelfde als het landelijk EPD. Het elektronische patiëntendossier van OCON is voor gebruik binnen ZGT. Uitsluitend ZGT-medewerkers die een behandelrelatie met u hebben, mogen uw dossier inzien. Net als bij het papieren dossier.

LANDELIJK EPD

Het landelijk EPD wil uitwisselen van patiëntgegevens gemakkelijker maken. Uiteraard mogen alleen zorgverleners dit doen die met u een behandelrelatie hebben. Dit kan handig zijn, bijvoorbeeld bij opname in een ander ziekenhuis. Het landelijke EPD is er echter nog niet. De discussie over landelijke invoering loopt nog.

INZAGE HUISARTS IN MEDISCHE GEGEVENS

Uw huisarts heeft inzage in uw EPD. Hierdoor kan uw huisarts op elk moment uw actuele gegevens inzien. Zo kan de huisarts uw behandeling goed volgen en bewaken. Ook kunnen onderzoeken en behandelingen beter op elkaar worden afgestemd.

VRAGEN OF BEZWAAR

Heeft u vragen over de inzage van de huisarts in uw EPD? Of wilt u bezwaar maken tegen de inzage van huisarts in uw EPD? Kijk in de folder Zorgportaal van ZGT. In deze folder staat meer informatie over het digitaal beschikbaar stellen van uw gegevens aan uw huisarts. U kunt over dit onderwerp uiteraard ook contact opnemen met uw medisch specialist of huisarts.

RECHTEN VAN MINDERJARIGEN

• Kinderen tot 12 jaar mogen niet voor zichzelf beslissen over een behandeling of onderzoek;
• Voor behandeling van kinderen tussen 12 en 16 jaar is toestemming van de ouders én het kind nodig;
• Vanaf 16 jaar worden kinderen in de WGBO gelijkgesteld aan volwassenen. Zij mogen dan zelf beslissen over een behandeling of onderzoek.

RECHT OP PRIVACY

U heeft recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wat dat precies inhoudt, leest u in de folder privacy en persoonsgegevens van ZGT.

VERTEGENWOORDIGING

U kunt een verklaring opstellen waarin u iemand aanwijst als uw vertegenwoordiger in situaties waarin u zelf geen beslissingen kunt nemen.

WILSVERKLARING

U kunt uw wensen op papier zetten voor situaties waarin u niet voor uzelf kunt beslissen.

SECOND OPINION (TWEEDE MENING)

Twijfelt u aan de diagnose van uw medisch specialist? Dan kunt u altijd een second opinion vragen. Het maakt niet uit welk soort behandeling u krijgt. Een second opinion is een oordeel of advies van een andere deskundige dan uw eigen hulpverlener. Deze tweede deskundige geeft op uw verzoek zijn/haar mening over een diagnose of behandeling.

SECOND OPINION AANVRAGEN

Wilt u een second opinion aanvragen? Bespreek dit dan met uw huidige medisch specialist. Hij of zij kan dan uw medische gegevens aan de tweede deskundige doorgeven. Dat bespaart u dubbele onderzoeken. Let wel: de tweede deskundige neemt de behandeling niet over. Weet ook dat u altijd verplicht bent uw hulpverleners duidelijk en volledig te informeren. Alleen dan kunnen zij een goede diagnose stellen en u deskundig behandelen.

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

In verband met uw opname en behandeling legt OCON administratieve, medische en verpleegkundige gegevens over u vast. Alleen de hulpverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw gegevens inzien. Zij mogen uw gegevens alleen aan andere hulpverleners doorgeven als u daarvoor toestemming geeft. Het ziekenhuis werkt wel mee aan landelijke getalsmatige informatie over opname, behandeling en ontslag van patiënten. Bepaalde gegevens gaan daarom anoniem naar instanties zoals de Landelijke Medische Registratie en de Nederlandse Kankerregistratie. Uw naam en adres geven wij daarbij nooit door!