phone icon 088 - 708 5876 Login medewerkers

OCON Sport Privacy Statement

Wanneer u zorg krijgt van OCON Sportmedische kliniek verwerken wij uw persoonsgegevens. Maar ook als u informatie opvraagt of onze website bezoekt. We hebben in deze Privacy verklaring voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon, denk aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en gezondheidsgegevens. 


Van wie verwerkt OCON persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van OCON bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring gaat vooral in op de verwerkingen van gegevens van patiënten en websitebezoekers. Voor medewerkers en sollicitanten hebben wij een aparte verklaring opgesteld.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid met ZGT
Voor patiënten maken OCON en Ziekenhuis Groep Twente samen gebruik van één Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Hierdoor kunnen we snel, veilig en effectief werken. U hoeft slechts 1x te registreren, medische bijzonderheden zoals allergieën zijn bekend en overleg tussen andere specialisten en afdelingen verloopt snel en eenvoudig. Wel hebben we goede afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat alleen relevante informatie uit uw dossier door andere zorgverleners mag worden geraadpleegd.

Welke persoonsgegevens verwerkt OCON? 

 • NAW-gegevens 
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burger Service Nummer (BSN) 
 • Verzekeringsgegevens 
 • Medische gegevens zoals gegevens over uw gezondheid en behandeling, verwijsbrief van uw huisarts, allergieën, medicijngebruik, uw onderzoeks-en laboratoriumuitslagen, door u ingevulde vragenlijsten en een overzicht van uw afspraken 

Doelen van de verwerkingen:

 • Contact en communicatie
  Schriftelijk, telefonisch, per e-mail of via het patientenportaal van ZGT.

 • Identificatie
  Wij registeren uw BSN en het type en nummer van uw identiteitsbewijs. Dit zijn wij wettelijk verplicht en de gegevens gebruiken we bij de gegevensuitwisseling met zorgverzekeraars en andere zorgverleners zoals apotheek en huisarts.

 • Goede en veilige zorgverlening
  Het aanleggen en bijhouden van dossier is noodzakelijk om u goede zorg en hulp te bieden. Daarom hebben de hulpverleners die bij de behandeling zijn betrokken – zoals de behandelend arts, de medebehandelaar, de verpleegkundige, de fysiotherapeut – de plicht om uw gegevens vast te leggen in een dossier. Ook mogen uw gegevens worden gebruikt door een eventuele waarnemend arts.  

 • Declaraties naar uw zorgverzekeraar
  Om de kosten vergoed te krijgen van uw zorgverzekeraar sturen wij overzichten met o.a. uw naam, BSN, naam van uw arts en de code van de behandeling naar uw zorgverzekeraar. 
  Wanneer uw zorgverzekeraar nader onderzoek wil doen in kader van fraudebestrijding en doelmatigheid van de zorg, dan vragen wij eerst uw toestemming.

 • Versturen van facturen voor niet-verzekerde zorg

 • Informeren van uw huisarts/verwijzer of andere zorgverleners 
  die bij uw behandeling betrokken zijn.

 • Meten van behandelresultaten (Proms)
  Voor en na de operatie verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen. Hiermee meten we het effect van de behandeling en vergelijken dit met landelijke resultaten. Uw gegevens worden geanonimiseerd om landelijke vergelijkingen te kunnen maken.

 • Wetenschappelijk onderzoek
  Uw gegevens kunnen anoniem gebruikt worden voor onderwijs en/of wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent dat de gegevens niet herleidbaar zijn tot u als persoon. Heeft u hier bezwaar tegen? Laat dit ons dan weten. Als de gegevens wel herleidbaar zijn tot u als persoon, dan wordt uw toestemming gevraagd.

 • Registratie van implantaten in landelijke registers 
  Als er problemen zijn met een implantaat moeten de dragers van deze implantaten snel gevonden kunnen worden. De Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd beheert hiervoor het Landelijk Implantaten Register (LIR) waarin alle implantaten worden vastgelegd. In het register staan alleen gegevens over het implantaat, geen patiëntgegevens. 

  In het Landelijk Register Orthopedische Implantaten (LROI) worden deze gegevens ook vastgelegd. Hierbij worden persoonsgegevens zoals geboortedatum, gewicht, leefwijze verzameld, informatie over het geplaatste implantaat en gegevens over wie de operatie heeft uitgevoerd en volgens welke methode.  Zo kunnen specialisten hun eigen resultaten vergelijken met de landelijke resultaten en daarnaast wordt de informatie gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek om de veiligheid en kwaliteit van de orthopedische zorg  te verbeteren.
  Hierbij worden uw persoonsgegevens versleuteld opgeslagen, deze zijn alleen zichtbaar voor de artsen van OCON. Indien u niet opgenomen wilt worden in het LROI, kunt u dit aangeven bij uw arts. 

 • Interne en externe kwaliteitscontroles en verbetering
  OCON is verplicht gegevens vast te leggen ter verantwoording aan bijvoorbeeld de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om onze eigen zorg(processen) te verbeteren. Hoofdregel hierbij is dat uw gegevens anoniem worden verwerkt.

 • Klachten, incidenten, calamiteitenregistraties
  Voor de registratie en behandeling van eventuele klachten, incidenten en calamiteiten wordt gebruik gemaakt van gegevens uit uw patiëntendossier. 

Andere doelen: 
Wanneer wij uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen willen gebruiken, doen we dat alleen als u daar van tevoren toestemming voor heeft gegeven, zoals: 

 • Versturen van ons magazine
 • Patiëntervaringsonderzoek
 • Inzage dossier door externe auditoren 
 • etc.
U heeft altijd recht om uw toestemming weer in te trekken.

Hoe gaat OCON met uw persoonsgegevens om?
We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van OCON is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor anderen die door OCON zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Ook organiseren we trainingen en bewustwordingscampagnes voor medewerkers en hebben we een gedragscode opgesteld.

Onze elektronische zorgsystemen, waarin uw medische gegevens staan, zijn op verschillende wijze beveiligd met o.a. toegangsbeperkingen, logging, versleuteling  etc. Wij werken uitsluitend met systemen en leveranciers die voldoen aan de eisen van de NEN7510/ISO 27001. Ook zorgen we voor maatregelen tegen verlies van gegevens, brand en diefstal. 

Als we gebruik maken van derde partijen bij de verwerking van uw gegevens maken w e daarover goede afspraken en leggen dit vast in verwerkersovereenkomsten. 

Doorgifte van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) 
OCON heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EER te verwerken. Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden verwerkt op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe leveranciers, bijvoorbeeld van medische apparatuur, daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.

Hoelang bewaren we uw gegevens?
OCON bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. 

 • Medisch dossier
  De wettelijke bewaartermijn voor medische gegevens is vijftien jaar vanaf de laatste behandeling. Het kan voorkomen dat uw arts om goede zorg te kunnen bieden de gegevens langer dan vijftien jaar moet bewaren, bijvoorbeeld in geval van implantaten (protheses),  chronische ziekten of erfelijke aandoeningen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van u uitgaan. Daarover kunt met uw arts afspraken maken. Medische gegevens van minderjarigen worden in ieder geval bewaard tot het 34e levensjaar.
 • Financiële gegevens ten behoeve van de behandeling worden zeven jaar bewaard.

Verstrekken aan derden
​Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven. 

OCON kan verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent OCON haar medewerking. 

Bezoek aan onze website
Cookies
OCON verzamelt via deze site geen namen of andere gegevens die iets zeggen over uw identiteit. Statistische gegevens worden wel verzameld, maar deze zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. OCON gebruikt deze gegevens om de website aan te passen aan de wensen en verwachtingen van de gebruikers. U kunt deze website dus anoniem raadplegen. Als u deze website bezoekt, plaatst het systeem automatisch een 'cookie' op uw computer. Dit is een bestandje met een willekeurige letter- en cijfercombinatie. Hierin staan geen persoonsgegevens en het wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens worden gebruikt die u zelf actief achtergelaten heeft. Bijvoorbeeld bij het invullen en/of verzenden van een formulier op www.ocon.nl. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Ze worden ook niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Google Analytics
Wanneer u www.ocon.nl bezoekt, worden gegevens door Google Analytics vastgelegd. Zo krijgt OCON bijvoorbeeld informatie over het aantal bezoekers en welke pagina’s het meest worden bezocht. De cookies die OCON gebruikt zijn voor OCON belangrijk om de kwaliteit van de website te verbeteren.OCON kan niet zien wie (welke computer) www.ocon.nl bezoekt. Het is voor Google technisch ook niet mogelijk om een afzonderlijke gebruiker te identificeren.

Het is voor OCON niet mogelijk om de door Google Analytics verzamelde informatie te wijzigen of te verwijderen. Ook kan OCON geen gegevens opvragen over een individuele gebruiker.

Facebook
Als u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via www.ocon.nl cookies op uw computer plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de website van OCON bent ingelogd op Facebook. Bovendien moet u eerst actief een handeling doen, door bijvoorbeeld zelf een nieuwsbericht op de website te delen/liken.
Meer informatie over het cookie beleid van Facebook: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy.

Twitter
OCON plaatst Twitter cookies op uw computer om het (re)tweeten van artikelen op www.ocon.nl mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan www.ocon.nl bent ingelogd op Twitter en hiervoor actief op de Twitter-button klikt.
Meer informatie over het cookie beleid van Twitter: https://twitter.com/privacy.

Linkedin
OCON plaatst Linkedin cookies op uw computer om het doorzetten van artikelen op www.ocon.nl mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan www.ocon.nl bent ingelogd op Linkedin en hiervoor actief op de Linkedin-button klikt.
Meer informatie over het cookie beleid van Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy

Wilt u geen cookies? U kunt ze blokkeren! 
U kunt cookies blokkeren, door in de instellingen van uw webbrowser aan te geven dat u geen cookies van www.ocon.nl wilt krijgen. U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen.

Proclaimer
OCON besteedt veel zorg aan de informatie op www.ocon.nl. Hierbij staat voorop dat de informatie correct, actueel en voor de gebruiker relevant moet zijn.Komt u informatie tegen die onjuist is, dan willen wij dit graag weten. Gebruik hiervoor het e-mailadres [email protected]. Na binnenkomst van uw bericht, gaan wij na of uw opmerking correct is. Zo nodig past OCON de inhoud zo snel mogelijk aan. Op pagina’s van www.ocon.nl staan links naar andere organisaties en instellingen. OCON is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Uw rechten
Recht op informatie
Door middel van deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij met uw gegevens omgaan. Daarnaast kunt u altijd met uw vragen terecht bij uw behandelaar of onze privacy officer.

Inzage in uw gegevens
U heeft het recht om uw gegevens op te vragen of in te zien.  Veel informatie kunt u vinden in de beveiligde omgeving van het patiëntenportaal MijnZGT.  U kunt online onder andere uw laboratorium- en radiologie uitslagen bekijken en u ziet de specialistenbrieven die door OCON zijn verzonden naar andere zorgverleners. 

Inzage in uw dossier of een kopie van (een deel van) uw dossier kunt u aanvragen door middel van het ZGT-aanvraagformulier-inzage-en-of-kopie-medische-gegevens.doc. Het formulier stuurt u naar de afdeling I.ZGT. Zij nemen vervolgens contact met u op voor het maken van een afspraak om de gevraagde gegevens te overhandigen.
Bij een aanvraag van medische gegevens van kinderen tussen 12 en 16 jaar, dienen zowel het kind als de ouder(s) het aanvraagformulier te ondertekenen. Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf de aanvraag indienen en ondertekenen.
Recht op rectificatie en aanvulling 
Als de gegevens die wij over u verwerken niet kloppen, kunt u dit melden aan uw arts. Uw algemene persoonsgegevens (zoals naam, contactgegevens etc.) worden dan gecorrigeerd of aangevuld. Een arts is niet verplicht om de inhoud van uw medisch dossier te wijzigen omdat u het bijvoorbeeld niet eens bent met een diagnose. Wel kunt u in een verklaring uw eigen visie op de behandeling opschrijven en toe laten voegen aan uw dossier.

Recht op gegevenswissing
Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. Soms kunnen we de gegevens echter niet verwijderen omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren. 

Recht van bezwaar 
U heeft in een aantal gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken. Dit geldt voor gegevens die we van u gebruiken op basis van de grondslagen gerechtvaardigd belang of uitoefen van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.

Recht op dataportabiliteit 
U heeft het recht om persoonsgegevens die u aan ZGT heeft verstrekt in een machine leesbaar formaat te ontvangen of over te laten dragen aan bijvoorbeeld een andere zorgverlener. Dit geldt alleen voor de gegevens die u zelf actief en bewust heeft verstrekt of gegevens die u indirect heeft verstrekt door het gebruik van een dienst of apparaat.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
OCON zal, via de afdeling I.ZGT van het ziekenhuis,  uw vragen en verzoeken binnen een maand kosteloos beantwoorden of uitvoeren.  Gebruik hiervoor het ZGT-aanvraagformulier-inzage-en-of-kopie-medische-gegevens.doc of neem contact op met:
Ziekenhuisgroep Twente
Afdeling I.ZGT
Antwoordnummer 41
7550 VB Hengelo
E-mailadres: [email protected]  

Op werkdagen is het informatiepunt bereikbaar op telefoonnummer 088 708 58 88.

Mocht u de beantwoording of uitvoering meer tijd kosten, dan wordt u hierover binnen een maand geïnformeerd. Ook als OCON aan uw verzoek tegemoet kan komen, wordt duidelijk aangegeven waarom niet. 

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. 

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. 

Datalekken, misbruik en andere incidenten waarbij uw persoonsgegevens niet goed beschermd waren, melden wij bij de AP. Wanneer de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten. 

Als u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door OCON is het verstandig dit eerst met uw behandelaar te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand of is informatie verkeerd begrepen. Als u dit met uw behandelaar bespreekt, kan hij dit recht zetten en samen met u naar een oplossing zoeken. Komt u er met de behandelaar niet uit, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. 
IHC De Zorgmakelaar
T.a.v. Functionaris gegevensbescherming 

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP.

Over dit privacy statement
OCON kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 4 april 2019. De meest recente versie vindt u altijd op www.ocon.nl/sport.